-1

I was a student for a 3.5 years, and later I worked for one year. How many years count toward Permanent Residency according to "USTAWA z dnia 12grudnia 2013r.o cudzoziemcach"?

Art.195.1. Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli: 6)bezpośrednioprzed złożeniem wniosku oudzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż: c)4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ipracę udzielonego ze względu na cel, októrym mowa wart.114ust.1a, iposiada źródło stabilnego iregularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie iczłonków rodziny pozostających najego utrzymaniu.

Article 195.1. A permanent residence permit is granted to a foreigner for an indefinite period, upon his / her request, if: 6) immediately prior to submitting the application for a permanent residence permit, he / she stayed continuously in the territory of the Republic of Poland for a period of at least: c) 4 years on the basis of a temporary residence permit and employment granted for the purpose referred to in Article 114 paragraph 1a, and has a source of stable and regular income sufficient to cover the costs of maintaining himself and his dependent family members.

1
  • Probably 1, since being a student will probably not be considered employment. c) 4 years on the basis of a temporary residence permit and employment Dec 17, 2020 at 5:35

1 Answer 1

0

I would put accent on art.195 (6) Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych

a period of not less than 5 years on the basis of refugee status, subsidiary protection or permission to stay for humanitarian reasons

-> so, if there was no such reason as in this paragraph, 5 years are not enough for getting Permanent Residence Card regarding to this paragraph

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .